Algemene voorwaarden

 

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u
gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website. De Algemene Voorwaarden
bevat belangrijke informatie voor u als koper. Lees deze daarom goed door. Wij raden u
verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment
nog eens kunt teruglezen.

Artikel 1. Definities
1.1. GYMSUPZ: gevestigd te Montfoort en ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder registratienummer 91978246 handelend onder de naam
GYMSUPZ.
1.2. Website: de website van GYMSUPZ, te raadplegen via www.gymsupz.nl en
alle bijbehorende subdomeinen.
1.3. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelend in uitoefening van beroep of
bedrijf een Overeenkomst aangaat met GYMSUPZ en/of zich geregistreerd
heeft op de Website.
1.4. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen GYMSUPZ en Klant,
van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel
uitmaken.
1.5. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.


Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van GYMSUPZ zijn de
Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders
is overeengekomen.
2.2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende
aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet
voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor GYMSUPZ slechts
bindend, indien en voor zover deze door GYMSUPZ uitdrukkelijk schriftelijk
zijn aanvaard.
2.3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke
product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden
ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige
voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het
meest gunstig is.


Artikel 3. Prijzen en informatie
3.1. Alle op de Website en in andere van GYMSUPZ afkomstige materialen
vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld,
andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
3.2. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het
sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten
in het bestelproces apart worden weergegeven.
3.3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld.
GYMSUPZ kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te
allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website
en in andere van GYMSUPZ afkomstige materialen zijn dan ook onder
voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
3.4. GYMSUPZ kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor
(kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.
Artikel 4. Totstandkoming Overeenkomst


4.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de
Klant van het aanbod van GYMSUPZ en het voldoen aan de daarbij door
GYMSUPZ gestelde voorwaarden.
4.2. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt
GYMSUPZ onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de
aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet
is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
4.3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de
Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft GYMSUPZ
het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens
zijn ontvangen.
4.4. GYMSUPZ kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan
zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren
die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst.
Indien GYMSUPZ op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de
Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een
bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere
voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.


Artikel 5. Registratie

5.1. Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via
het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.
5.2. Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en
wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is
zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar
wachtwoord.
5.3. Klant dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt
geheim te houden. GYMSUPZ is niet aansprakelijk voor misbruik van de
inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt
op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het
account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van Klant.
5.4. Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van
onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te
wijzigen en/of GYMSUPZ daarvan in kennis te stellen, zodat GYMSUPZ
gepaste maatregelen kan nemen.


Artikel 6. Uitvoering Overeenkomst
6.1. Zodra de bestelling door GYMSUPZ is ontvangen, stuurt GYMSUPZ de
producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo
spoedig mogelijk toe.
6.2. GYMSUPZ is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de
verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
6.3. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst
omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn
de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is
overeengekomen of is vermeld, zullen producten in ieder geval binnen 30
dagen geleverd worden.
6.4. Indien GYMSUPZ de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan
leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan
met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de
Overeenkomst kosteloos te ontbinden.
6.5. GYMSUPZ raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de
daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te
melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
6.6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd,
gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien
uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als
Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van
de producten.
6.7. GYMSUPZ is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te
leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar
is. Klant is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het
product kosteloos te retourneren.


Artikel 7. Herroepingsrecht
7.1. Dit artikel is slechts van toepassing op de Klant zijnde een natuurlijk persoon
die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
7.2. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met GYMSUPZ
binnen 14 dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen,
kosteloos te ontbinden.
7.3. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem
aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen,
of:
 als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de
dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste
product heeft ontvangen;
 als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of
onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde,
de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende
een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem
aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
7.4. Klant dient de retourkosten zelf te dragen, indien deze kosten hoger zijn dan
het reguliere posttarief geeft GYMSUPZ een raming van deze kosten. De
verzendkosten die door Klant zijn gemaakt bij de aankoop van het product
worden niet begrepen onder de kosten voor het retourneren en blijven voor
eigen rekening van Klant.
7.5. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan
met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en
het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de
kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is
dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel
zou kunnen.
7.6. Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die
het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat
dan toegestaan in het vorige lid.
7.7. Klant kan de Overeenkomst conform de in lid 1 van dit Artikel gestelde
termijn ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te
zenden aan GYMSUPZ, of op andere ondubbelzinnige wijze aan GYMSUPZ
kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. GYMSUPZ bevestigt in geval
van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft
Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om
binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct
terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere
ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.
Producten kunnen geretourneerd worden naar:
GYMSUPZ
Heiliglevenstraat 7
3417HL Montfoort, Montfoort
7.8. Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk,
doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden
terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft
betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering
dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft GYMSUPZ de bijkomende
kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij GYMSUPZ
aanbiedt het product zelf af te halen, mag GYMSUPZ wachten met
terugbetalen tot GYMSUPZ het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont
dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
7.9. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst
informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht
en een eventuele gewenste procedure vermeld.


Artikel 8. Betaling
8.1. Klant dient betalingen aan GYMSUPZ volgens de in de bestelprocedure en
eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. GYMSUPZ
is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen
ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een
betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.


Artikel 9. Garantie en conformiteit

9.1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet
handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door GYMSUPZ een
aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het
zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.
9.2. GYMSUPZ staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst,
de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van
deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de
totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat GYMSUPZ er
tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
9.3. Een door GYMSUPZ, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af
aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de
Overeenkomst al heeft en kan inroepen.
9.4. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan
dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt
GYMSUPZ daarvan in kennis te stellen.
9.5. Indien GYMSUPZ de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de
relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale
vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid
gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.


Artikel 10. Klachtenprocedure
10.1. Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande
garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening
van GYMSUPZ, dan kan hij bij GYMSUPZ telefonisch, per e-mail of per post
een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene
Voorwaarden.
10.2. GYMSUPZ geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 7 dagen
na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet
mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal GYMSUPZ
binnen 7 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een
indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of
definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.
10.3. Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een
klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken
via http://ec.europa.eu/odr/.


Artikel 11. Persoonsgegevens
11.1. GYMSUPZ verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de
Website gepubliceerde privacy statement.


Artikel 12. Slotbepalingen
12.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
12.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt
voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding
van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse
rechter in het arrondissement waar GYMSUPZ gevestigd is.
12.3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast
dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen
zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen,
waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de
oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
12.4. Onder "schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie
per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit
van de e-mail voldoende vaststaat.


Contactgegevens
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen
hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.
GYMSUPZ
Heiliglevenstraat 7
3417HL Montfoort, Montfoort
Telefoon: 0613564419
E-mail: info@gymsupz.nl
KvK-nummer: 91978246
Btw-nummer: NL004776053B79